REGULAMIN KONKURSU
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ty jako Future Collar. Wygraj (kon)KURS przyszłości” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest iCode Trust Sp. z o.o., Bukowińska 24d/7, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000777251 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XI Gospodarczy KRS (zwana dalej „Organizatorem”). 
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony internetowej Future Collars oraz profilów Future Collars na platformach: Facebook, Instagram, YouTube oraz TikTok od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia X.07.2021 roku do X.07.2021 roku.
 4. Przyrzekającym nagrody jest iCode Trust Sp. z o.o., Bukowińska 24d/7, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000777251 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XI Gospodarczy KRS (zwany dalej „Przyrzekającym Nagrody”).
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§ 3 ZASADY KONKURSU
 1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
  1. nagranie filmu lub napisanie tekstu o tematyce związanej z kursami przeprowadzanymi przez Organizatora Konkursu, w którym zawarta będzie odpowiedź na pytanie konkursowe „Dlaczego kurs w Future Collars powinien trafić właśnie do Ciebie?”.
  2. Udostępnienie pracy konkursowej na jednym wybranym przez autora profilu społecznościowym (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) oraz oznaczenie profilu Future Collars. W przypadku prywatnych ustawień widoczności zgłoszenie nie weźmie udziału w konkursie. 
  3. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego Organizatora do dnia X.07.2021 r. wraz z zawartą w nim zgodą na publikację wizerunku oraz pracy konkursowej.
 2. Prace konkursowe powinny być zgłaszane w formatach wskazanych w §4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Konkurs ma na celu wyłonienie jednej najlepszej pracy konkursowej, zgodnie z procedurą opisaną w §5 ust. 6 Regulaminu, z tym że w ocenie prac będą brane pod uwagę:
  1. Zgodność z tematem Konkursu,
  2. Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
  3. Przedstawione argumenty.
§ 4 PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Praca konkursowa powinna być przygotowana za pomocą nagrania video lub tekstu w dowolnym formacie.
 2. Praca nie może w jakikolwiek sposób być opatrzona danymi osobowymi Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, jak też żadnym znakiem towarowym, ani też stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu innego niż Przyrzekający Nagrody.
 3. W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą na rozpowszechnianie wizerunku osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej.
 4. Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
 5. Laureat Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. wysłania przez Organizatora wiadomości mailowej, udziela Organizatorowi zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystanie pracy w ramach prowadzenia promocji i reklamy w formie internetowej na czas nieokreślony.
 6. Uczestnik oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. 
 7. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
  b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  c) publiczne wystawianie Utworu,
  d) nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu;
  e) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  f) publikacja i dystrybucja poprzez Internet;
  g) wykorzystywanie materiałów w celach produkcji;
  h) udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;
  i) wykorzystywania w całości lub we fragmentach, w ramach zbiorów, kompilacji, Utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym z innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych;
  j) dowolne wykorzystanie w przekazach informatycznych, reklamowych i promocyjnych,  w tym do dokonywania przedruków w prasie, Internecie i innych mediach. 
 8. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu. 
 9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w związku z realizacją niniejszego Konkursu w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w ust. 7 .
 10. Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania filmów zgłoszonych przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
§5 NAGRODA I JEJ PRZEKAZANIE
 1. Nagroda w Konkursie fundowana jest przez Organizatora.
 2. Nagrodą w Konkursie jest bezpłatny udział w kursie Future Collars dowolnie wybranym przez zwycięzcę. 
 3. Nagrodę może otrzymać maksymalnie jeden Uczestnik uznany przez Organizatora Konkursu za zwycięzcę.
 4. Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium użytych przez Uczestnika argumentów, pomysłowości i oryginalności, jak również zgodności z tematem Konkursu.
 5.  Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu tj. X.07.2021 r. na adres mailowy lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
 6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony zwycięzca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.
 7. Laureat otrzyma Nagrodę w terminie rozpoczęcia wybranego kursu. Termin odebrania nagrody zostanie ustalony indywidualnie, jednak nie później niż 3 miesiące po zakończeniu konkursu. 
§6 DANE OSOBOWE
 1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. iCode Trust Sp. z o.o., Bukowińska 24d/7, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000777251
 2. Administrator przetwarza dane w celu organizacji Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą także przetwarzane dla celów podatkowych, oraz w celu weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie i przekazania nagrody.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu i jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (dalej: Rozporządzenie), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co równoważne jest z wycofaniem się z udziału w Konkursie. Aby cofnąć zgodę, prosimy o kontakt na adres mailowy […] Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe czynności przetwarzania, dokonane jeszcze na podstawie zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Uczestnik oraz osoby, które zrealizują otrzymaną Nagrodę posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi oraz osobom, które zrealizują otrzymaną Nagrodę przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Dane przetwarzane są w okresie trwania Konkursu, a po jego zakończeniu dla zabezpieczenia roszczeń, w okresie przedawnienia roszczeń, według okresów wskazanych w przepisach szczególnych.
 7. Dane Uczestnika nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom współpracującymi z Organizatorem lub na jego zlecenie w celu realizacji niniejszego Konkursu.
§ 7 REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres [email protected] lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja. najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 8 ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PORTALI
 1. Przyrzekający Nagrodę i Organizator zwalniają serwisy społecznościowe Facebook, Instagram, TikTok, YouTube oraz ich operatorów ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, TikTok, YouTube lub do jego operatorów.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz pod adresem 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24d/7.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Umów konsultacje z doradcą