Regulamin

Ogólne warunki umowne świadczenia usług oferowanych przez iCode Trust Sp. z o.o. na platformie e-learningowej iCode Trust

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez kursantów ze szkoleń i zasobów dostępnych online w ramach platformy e-learningowej funkcjonującej pod adresem internetowym www.platforma.futurecollars.com oraz innych usług udostępnianych przez iCode Trust Sp. z o.o., a także zasady korzystania z tych usługi, zasady ochrony danych osobowych Uczestników oraz zasady odstąpienia od umowy.

2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

EPUB – format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania EPUB;

Formularz zamówienia/rejestracyjny – dokument według wzoru, w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do Organizatora.

iCode Trust, Spółka lub Organizator – jeżeli w Regulaminie jest mowa o tych podmiotach, rozumie się przez to Spółkę iCode Trust Sp. z o.o. posługującą się znakiem handlowym Future Collars z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777251, NIP 5213861303, REGON 382934531;

Indywidualna Konsultacja – realizowana w pierwszym etapie Programu Praca w IT, indywidualna konsultacja CV oraz profilu na Linkedin;

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem umowę o świadczenie usług, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, a także przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), który dokonuje nabycia towaru lub usługi niezwiązanego z profilem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej. Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Materiał Szkolenia – informacje, komentarze lub porady materiały eksperckie dotyczące tematyki Szkolenia uzupełniające względem danego Szkolenia.

Mentor – osoba, która w imieniu i na rzecz Organizatora prowadzi merytoryczną część szkolenia za pośrednictwem Platformy e-learningowej oraz pełni funkcję opiekuna merytorycznego Uczestnika szkolenia;

PDF – format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania PDF;

Platforma e-learningowa – aplikacja internetowa, funkcjonująca w domenie www.futurecollars.com udostępniania przez iCode Trust, służąca do nauki w trybie online, w tym do przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd.;

Pliki elektronicznetreści cyfrowe np. Materiał Szkolenia przesyłane uczestnikowi w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym

Polityka Prywatności i Cookies – oznacza stosowane przez iCode Trust zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności i cookies jest dostępna tutaj

Potwierdzenie rejestracji – potwierdzenie wyrażone kliknięciem w link w treści wiadomości e-mail, która została wysłana po zakończeniu rejestracji. Potwierdzenie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zawarcie umowy przez Uczestnika z Organizatorem.

Program Praca w IT – Program Wsparcia w Rekrutacji – Program Praca w IT, szczegółowo opisany w §5 niniejszego regulaminu;

Serwis — serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Organizatora, znajdujący się pod adresem: www.futurecollars.com;

Szkolenie – Szkolenie/Bootcamp/Kurs odbywa się z wykorzystaniem Platformy e-learningowej za pośrednictwem publicznej sieci Internet; Szkolenie obejmuje również pomoc opiekuna (mentora), uczestniczenie w społeczności online, wsparcie zespołu doradców zawodowych oraz dostęp do ofert pracy partnerów iCode Trust dla osób, które uzyskają certyfikat ukończenia szkolenia;

Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej – symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z rekruterem przeprowadzana podczas drugiego etapu Programu Praca w IT;

Symulacja technicznej rozmowy kwalifikacyjnej z mentorem – symulacja technicznej rozmowy kwalifikacyjnej z mentorem, przeprowadzana podczas trzeciego etapu Programu Praca w IT;

Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827);

Uczestnik – osoba, która zawarła z iCode Trust na zasadach określonych Regulaminem umowę o szkolenie lub inną usługę, a tym samym uzyskała dostęp do platformy e-learningowej;

Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Zamawiającego Usługi określonej w treści umowy. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy regulują niniejsze postanowienia Regulaminu;

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.);

Usługa – oferowana przez iCode Trust na rzecz Klienta usługa będąca przedmiotem zawartej pomiędzy stronami umowy.

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu, przy czym w przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;

Zamówienie i/lub Rejestracja – działanie podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Szkolenie oraz zawarcie umowy z Organizatorem.

3. INFORMACJE O SZKOLENIACH

1. Informacje o usługach dostępnych w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Dokonanie przez Zamawiającego Potwierdzenie rejestracji oznacza zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem, której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na dostępie do Szkolenia, możliwości zadawania przez Uczestnika pytań mentorowi za pomocą usługi czat, udostępnieniu przez Organizatora Materiałów Szkoleniowych, oraz kontakcie telefonicznym opiekuna Szkolenia wyznaczonego przez Organizatora odnośnie tematyki Szkolenia lub innej usługi oferowanej przez Organizatora.
3. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej danej Usługi są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili wypełnienia i wysłania formularza przez Uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania kwalifikacji Uczestników i w oparciu o grupę docelową, zawodową oraz o inne dane, za pomocą których możliwe będzie dokonanie kwalifikacji do uczestnictwa w Szkoleniu lub innej Usłudze oferowanej przez iCode Trust.

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu co oznacza, że określają one ich prawa i obowiązki.
2. Zawarcie Umowy może nastąpić w szczególności:

a. poprzez złożenie przez Zamawiającego Organizatorowi oferty, w szczególności w formie Zamówienia i przyjęcie jej przez Organizatora, lub
b. poprzez przyjęcie oferty Organizatora przez Zamawiającego, w szczególności w drodze złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie złożenia tego zamówienia upoważniona przez Zamawiającego do dokonywania w Jego imieniu takiej czynności prawnej, w szczególności gdy osoba ta podaje dane identyfikujące Zamawiającego i/lub korzysta z adresu poczty internetowej znajdującego się w domenie wykorzystywanej przez Zamawiającego itd. W przypadku gdy okaże się, że ww. osoba nie posiada takiego upoważnienia Zamawiający zobowiązany jest udzielić Organizatorowi wszelkiej możliwej pomocy w celu ustalenia tożsamości tej osoby, tak aby Organizator mógł podjąć dowolne kroki prawne wobec tej osoby.
4. Zamawiający zobowiązany jest przekazać postanowienia niniejszego Regulaminu wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować Uczestnika o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania ww. zobowiązania, Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu.

5. PROGRAM PRACA W IT

1. Program Praca w IT jest usługą dedykowaną wyłącznie dla Uczestników szkoleń prowadzonych przez Organizatora. Z oferty Programu mogą skorzystać wyłącznie podmioty, które zawarły z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych.

2. Zakupu uczestnictwa w Programie Praca w IT można dokonać poprzez:

a. Zamówienie go podczas zawierania umowy o usługi szkoleniowe pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu. Zakup programu podczas zawierania umowy może być wykupiony ramach oferty „Rat Santander”, które iCode Trust oferuje dla Uczestników Szkoleń;
b. Zamówienie go w trakcie trwania Szkolenia lub po jego zakończeniu – poprzez zgłoszenie takiej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. Organizator zastrzega, że zakup Programu w trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu, może wiązać się z odmową skorzystania z oferty „Rat Santander”, które iCode Trust oferuje dla Uczestników Szkoleń;

3. Osoby, które wykupiły Program Praca w IT wraz ze szkoleniem, mogą z niego skorzystać w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania certyfikatu ukończenia Szkolenia.
4. W przypadku nie uzyskania certyfikatu przez uczestnika szkolenia, który wykupił Program Praca w IT, z programu można skorzystać w terminie 3 miesięcy od zakończenia szkolenia.
5. W przypadku dokupienia Programu Praca w IT po zakończeniu szkolenia, można z niego skorzystać w terminie 3 miesięcy od daty zakupu Programu Praca w IT.
6.
W razie nieskorzystania przez Uczestnika z oferty Programu Praca w IT w terminach określonych w ust. 3, 4 oraz 5, oferta Programu Praca w IT wygasa.
7.
Certyfikaty ukończenia Szkolenia nie będą uwzględniały informacji o skorzystaniu z Programu Praca w IT.
8.
iCode Trust zastrzega, że Program Praca w IT stanowi pomoc w znalezieniu pracy. Organizator nie gwarantuje otrzymania pracy po wykupieniu i skorzystaniu z usługi Programu Praca w IT.
9. Program Praca w IT zawiera w swoim programie;

– Indywidualną konsultację CV oraz profilu na LinkedIn w wymiarze 1h;
– Symulację rozmowy kwalifikacyjnej z rekruterem w wymiarze 2x 45 min (1,5h);
– Symulację technicznej rozmowy kwalifikacyjnej z mentorem (1h);
– W terminach określonych w ust. 3, 4 lub 5 – konsultacje w wymiarze 3 razy po 15 min z doradcą kariery lub rekruterem;
– Otrzymywanie 1 raz w tygodniu przez okres określony w ust. 3, 4 lub 5, dedykowanych ofert pracy, w tym ofert pracy od Partnerów współpracujących z iCode Trust.

10. Program Praca w IT składa się z trzech etapów:

Etap 1. Zawiera indywidualną konsultacje CV oraz profilu na LinkedIn w wymiarze 1h, zakończony podsumowaniem;
Etap 2. Zawiera symulację rozmowy kwalifikacyjnej z rekruterem w wymiarze 2x 45 min (1,5h) zakończony podsumowaniem;
Etap 3. Zawiera symulację technicznej rozmowy kwalifikacyjnej z mentorem (1h), zakończony podsumowaniem.

11. Po zakupie Programu Praca w IT, Uczestnik otrzyma informacje mailowe zawierające szczegółowe informacje o osobach odpowiedzialnych za poszczególne etapy Programu oraz szczegółowym harmonogramie Programu Praca w IT.
12. Uczestnik zobowiązany jest na minimum 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu Programu Praca w IT, zgłosić swoją chęć udziału w danym etapie w sposób określony w przesłanych droga mailową materiałach.
13. Do usługi Program Praca w IT stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem postanowień odrębnych wynikających z §5 niniejszego regulaminu.
14. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo odstąpienia od usługi Program Praca w IT w terminie 14 dni od daty zakupu usługi, chyba, że skorzysta z usługi przed upływem terminu na odstąpienie od usługi. W pozostałych przypadkach, uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy w części lub w całości, również w przypadku nie uzyskania certyfikatu przez uczestnika szkolenia lub rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania.

6. ZAWARCIE UMOWY POPRZEZ ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. W przypadku gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia Organizatorowi, do zawarcia takiej Umowy wymagane jest:

a. prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Niego do dokonywania takich czynności prawnych, przy czym w tym ostatnim przypadku zastosowanie ma domniemanie wskazane w § 4 ust. 3 Regulaminu;
b. dostarczenie Organizatorowi zamówienia, o którym mowa w pkt 1) powyżej, nie później niż na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Usługi. Zamówienie można dostarczyć Organizatorowi wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie – w takim przypadku za datę dostarczenia zamówienia uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym Zamawiający wypełnił formularz zgłoszeniowy i użył dostępnego w tej formatce przycisku „Zarejestruj się”, „Wyślij formularz” lub innego o podobnej treści.

2. W razie niezachowania ww. terminu dostarczenia zamówienia złożenie zamówienia jest dopuszczalne po dokonaniu uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania zamówienia w jednej z wyżej określonych form.
3. Złożenie prawidłowego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszych Postanowień regulaminu.
4. Organizator w terminie do 1 dnia roboczego od dnia dostarczenia mu prawidłowego zamówienia prześle Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zostanie przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.
5. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.

7. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

1. Organizator organizuje Szkolenie o określonej tematyce oraz świadczy Usługi szczegółowo opisane na stronie internetowej.
2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich Usług oferowanych przez Organizatora.
3. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Usługi zgodną z jej opisem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych np. choroby mentora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Szkoleń oraz innych Usług i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
6. Organizator zobowiązuje się do umożliwienia Uczestnikowi, który spełnia warunki techniczne do udziału w Szkoleniu lub innej Usłudze oraz do przesłania Materiałów Szkolenia związanych z tematyką organizowanego Szkolenia, a także do wykonania kontaktu telefonicznego na podany przez Uczestnika numer telefonu w celu konsultacji telefonicznych związanych z organizacją Szkolenia lub świadczenia Usługi.

8. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do Zawarcia Umowy oraz realizacji jej postanowień.
3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Uczestnika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora oraz postanowienia Regulaminu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do niekopiowania oraz niewykorzystywania w inny sposób treści udostępnianych przez Organizatora (w całości lub części) dla jakichkolwiek celów innych niż związane z udziałem w Szkoleniu lub innej Usłudze, w tym w szczególności Uczestnik zobowiązuje się do niewykorzystywania tych treści do celów komercyjnych, takich jak na przykład sprzedaż tych treści, udostępnienie ich osobom trzecim nieodpłatnie lub za opłatą i inne.
5. Aby dokonać rejestracji do Szkolenia lub innej Usługi należy:

a. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej danego Szkolenia poprzez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz stanowiska i firmy, którą reprezentuje Uczestnik;
b. zaakceptować niniejszy regulamin i Politykę Prywatności;

9. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ I PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1. Dostęp do Platformy e-learningowej i udział w pełnym Szkoleniu możliwy jest po zaksięgowaniu opłaty za Szkolenie na rachunku bankowym Organizatora.
2. Aby uzyskać status Uczestnika i dostęp do Platformy e-learningowej, a tym samym Szkolenia, konieczne jest zalogowanie się na Platformie e-learningowej. Uczestnik zobowiązuje się nie przekazywać swoich danych logowania osobom trzecim.
3. Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez sieć Internet; Platforma e-learningowa działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z ewentualnym wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii.
4. Korzystanie z Platformy e-learningowej wymaga od Uczestnika dostępu do sieci Internet, komputera z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem (w tym w szczególności Acrobat Adobe Reader, Flash Player, JAVA lub ewentualnie inne), które jest niezbędne do udziału w Szkoleniu. Wymagania minimalne: Dwurdzeniowy procesor 2 GHz lub więcej (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4GB pamięci RAM DDR3, Dysk HDD 250GB +, Łącze o mocy przynajmniej 4Mbps pobierania i 0.5Mbps wysyłania, System operacyjny Windows 8.1 lub nowszy, macOS Yosemite, aktualny Linux. Wymagania rekomendowane: Czterordzeniowy procesor 2.5 GHz lub więcej (i5/i7 lub odpowiednik AMD), 8GB pamięci RAM DDR3, Dysk SSD 250GB +, Łącze o mocy przynajmniej 10Mbps pobierania i 1Mbps wysyłania, System operacyjny Windows 10, macOS Yosemite, aktualny Linux
5. Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych wskazanych powyżej (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości korzystania ze Szkolenia i funkcjonalności oferowanego przez Platformę e-learningową.
6. W trakcie korzystania przez Uczestnika z Platformy e-learningowej nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy żadne oprogramowanie.
7. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego realizowania modułów zgodnie z narzuconym przez mentorów tempem pracy, który pozwala na ukończenie kursu przed upływem terminu zaliczenia.
8. Uczestnik ma możliwość korzystania z materiałów dostępnych na platformie edukacyjnej w sposób bierny przez cały rok liczony od momentu zakończenia szkolenia. Po upływie roku dostęp do platformy zostaje wyłączony.

10. ZMIANA ORGANIZACJI SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z dowolnej przyczyny nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem Szkolenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia z dowolnej przyczyny nie później niż na 5 dni roboczych przed pierwotnym terminem Szkolenia.
3. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Organizator powiadomi Zamawiającego, wedle własnego wyboru, telefonicznie na numer podany w Formularzu Zamówienia lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia.
4. W razie odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w sposób wskazany w ust. 1 – 3, Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot opłaty za Szkolenie w kwocie nominalnej, zapłaconego przez Zamawiającego Organizatorowi przed dniem odwołania Szkolenia.
5. Organizator może odwołać lub zakończyć Szkolenie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub zapobieżenia w chwili zawarcia Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne. W takim przypadku zastosowanie ma odpowiednio postanowienie ust. 3 powyżej.
6. W uzasadnionych wypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych modyfikacji Szkolenia w zakresie organizacyjnym jak i merytorycznym. O modyfikacjach tych Organizator powiadomi Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 3. Dokonanie nieznacznych modyfikacji nie uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy czy do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty całości albo części opłaty za Szkolenie. Za nieznaczną modyfikację Szkolenia uważane będzie w szczególności:

a. zastąpienie osoby, które prowadzić będzie Szkolenie inną, jeżeli ta inna osoba posiada kompetencje, doświadczenie i umiejętności na poziomie podobnym do zastępowanej osoby;
b. zmiana dni i godzin lekcji na żywo
c. zmiana kolejności poszczególnych zajęć, które przewidziane były w programie Szkolenia.

7. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w terminie późniejszym niż wskazane odpowiednio w ust. 1 – 2 albo dokonania modyfikacji Szkolenia w stopniu większym niż nieznaczny, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje wobec Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot opłaty za Szkolenie, które Zamawiający zapłacił Organizatorowi przed dniem odstąpienia. Zamawiający niniejszym zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek innych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienia, zwrot kosztów lub nakładów.
8. Brak stawienia się przez Uczestnika na Szkoleniu, bez względu na okoliczności niestawienia się, z wyłączenie jednakże okoliczności stanowiących w rozumieniu ust. 5 siłę wyższą, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnej opłaty za Szkolenie należnej Organizatorowi.

11. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

1. Opłata za udział w Szkoleniu lub skorzystanie z innej Usługi jest podana na stronie internetowej Organizatora lub na Formularzu Zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie Szkolenia lub Usługi
2. Uczestnictwo w niektórych Szkoleniach i Usługach organizowanych przez Organizatora jest nieodpłatne. Informacje o tych Szkoleniach i Usługach oraz warunkach uczestnictwa w takich Szkoleniach Organizator zamieszcza na stronach Serwisu.
3. O ile nic innego nie wynika z Umowy Organizatorowi przysługuje od Zamawiającego opłata za Usługę
4. Opłata za Usługę obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora Usługi szkoleniowej oraz pokrywa koszt otrzymanych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych.
5. Podstawą uiszczenia opłaty będzie faktura wystawiona przez Organizatora.
6. Organizator dopuszcza uiszczenie opłaty za Usługę poprzez skorzystanie przez Zamawiającego z polecenia przelewu bankowego przy składaniu zamówienia.
7. Organizator dopuszcza uiszczenia opłaty za Usługę w formie płatności ratalnej w sposób wskazany w Formularzu Zamówienia. Niedokonanie przez Zamawiającego płatności kolejnych rat Organizatorowi skutkować będzie zablokowaniem Zamawiającemu dostępu do kolejnych części Szkolenia.
8. Uiszczenie opłaty Szkoleniowej powinno nastąpić w terminie nie później niż 2 (dwa) dni przed datą rozpoczęcia Usługi przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora wskazany w treści faktury lub płatnością on-line na stronie Organizatora, przy czym za chwilę zapłaty uważać się będzie chwilę uznania rachunku bankowego Organizatora kwotą zapłaty.
9. Organizator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty opłaty za Usługęna podstawie faktury proforma, która zostanie doręczona Zamawiającemu za pośrednictwem przesyłki listowej na adres Zamawiającego podany w zamówieniu bądź poczty elektronicznej. O wyborze ww. formy zapłaty Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora w treści zamówienia.
10. Niedokonanie przez Zamawiającego płatności części opłaty za Usługę lub kolejnej raty za Usługę nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnej opłaty za Usługę należnej Organizatorowi.
11. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty za Usługę należną Organizatorowi może żądać on wedle własnego wyboru odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej lub maksymalnych odsetek za opóźnienie.
12. Nadto w przypadku, gdy Zamawiający niebędący Konsumentem opóźni się z uiszczeniem opłaty za Usługę Organizator może żądać zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość ww. rekompensaty wynosi równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata za Szkolenie stała się wymagalna.

12. REKLAMACJA

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Uczestnik może zgłaszać pisemnie lub drogę emaliową. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Organizatora odpowiedzialny jest dział reklamacji: [email protected]
3. Organizator niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Uczestnika o dalszym postępowaniu.
4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Uczestnika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Przepisy niniejszego paragrafu o ile nic innego nie zostało wskazane w jego treści stosuje się wyłącznie do umów, w których Uczestnikiem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), który dokonuje nabycia towaru lub usługi niezwiązanego z profilem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.
2. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Zamawiający – Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy tj. wypełnienia przez Zamawiającego formularza zamówienia, o którym mowa w §5 Regulaminu.
4. Uczestnik może odstąpić od Umowy, przesyłając Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 pkt.3 Regulaminu, lub pod adresem elektronicznym: [email protected]
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Zamawiający – Konsument może także zrezygnować z Usługi w trakcie jej trwaniatrwania. W przypadku gdy Zamawiający zrezygnuje z Usługi w terminie do 14 dni od rozpoczęcia świadczenia Usługi, Organizator zwróci w takiej sytuacji Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną opłatę za Usługę, pomniejszone o koszty stałe, których wysokość wskazywana jest przez Organizatora każdorazowo na stronie internetowej danej Usługi, a w przypadku Szkolenia wynosi 1490 złotych brutto. W przypadku rezygnacji zUsługi w terminie późniejszym niż wskazano w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu – Konsumentowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za Usługę.
7. Brak uiszczenia opłaty za Usługę lub odpowiedniej jej części oraz nie wzięcie udziału w Usłudze, nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi całość opłaty za Usługę.
8. W przypadku złożenia przez Zamawiającego będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną Organizator obowiązany jest niezwłocznie przesłać temu Zamawiającemu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
10. Zamawiając produkt lub usługę (np. dostęp do serwisu), Konsument może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.
11. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. ebooki, programy komputerowe do ściągnięcia, streaming), Konsument może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.

14. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest iCode Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777251, NIP 5213861303, REGON 382934531.
2. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub na adres siedziby.
3. Organizator oświadcza, że dla celów realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest podać w zamówieniu, oprócz innych danych wymaganych przez Organizatora, następujące dane Uczestnika: imię nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
4. W przypadku gdy Zamawiający jest jednocześnie Uczestnikiem i podania przez niego w zamówieniu danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Zamawiający oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tych danych przez Organizatora; cele te i zakres określają postanowienia niniejszego Regulaminu. Poucza się niniejszym, że Zamawiający ma dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:

a. uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie w celach określonych w Regulaminie przed podaniem tego adresu:
b. poinformował tę osobę o tym, kim jest Organizator (w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby),
c. podał cel i zakres zbierania jej danych przez Organizatora, w tym zapoznał ją z Regulaminem,
d. podał informację o źródle danych,
e. poinformował o prawie dostępu i poprawiania tych danych,
f. poinformował o uprawnieniach Uczestnika wynikających z przepisów RODO. Zamawiający ponosi odpowiedzialność prawną związaną z brakiem takiej zgody lub jej cofnięciem.

6. Organizator oświadcza, że w celach prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz opracowywania wyników badań statystycznych, a także przesyłania personalizowanych informacji marketingowej i handlowej drogą elektroniczną posługuje się on ankietami wysyłanymi do uczestników i absolwentów Szkolenia. Wysłanie ankiety do uczestnika lub absolwenta Szkolenia każdorazowo wiąże się z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w drodze przeprowadzenia ankiety.
7. Organizator informuje, że korzysta z programu Widżety do recenzji Google wydawcy trustindex.io za pośrednictwem którego opinie dotyczące kursu, wystawiane przez uczestników kursu w mediach społecznościowych w szczególności takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, za pośrednictwem modułu opinie Google oraz innych dostępnych źródeł internetowych, są zamieszczane na stronie internetowej https://futurecollars.com/pl/, a tym samym decydując się na wystawienie opinii, użytkownik wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym danych osobowych w postaci wizerunku przez iCode Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 02-703 Warszawa. Jednocześnie iCode Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że pozyskiwane opinie uczestników są umieszczane na stronie internetowej Organizatora lub partnerów wyłącznie w celach marketingowych lub promocji, w tym reklamy i promocji sprzedaży.
8. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator zastrzega, że Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Materiały Szkolenia i ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usługi przez Uczestników w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
b. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
c. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usługiw celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

16. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. iCode Trust udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
2. Organizator udostępnia w Serwisie Uczestnikom Materiały Szkoleniowe na okres 12 miesięcy. Udostępnienie przez Organizatora egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim. Treść Materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnicy uprawnieni są do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie do swoich celów prywatnych lub związanych z wykonywaniem pracy albo usług na rzecz Zamawiającego.
3. Zamawiający niebędący Konsumentem jest uprawniony do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych własnego przedsiębiorstwa. Zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób.
4. Serwisy internetowe i ich zawartość, uwzględniając ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika („Zawartość”) są chronioną prawem autorskim własnością iCode Trust, licencjodawców. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które Organizator dostarcza Uczestnikom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.
5. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem „Copyright © iCode Trust Wszelkie prawa zastrzeżone” chronione są prawami autorskimi na rzecz iCode Trust. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez Organizatora w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
6. iCode Trust® Future Collars® oraz wszystkie pozostałe logo, nazwy produktów, nazwy handlowe są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi Organizatora. WSZYSTKIE znaki handlowe używane w Materiałach należą do odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe Organizatora mogą być wykorzystywane jedynie za oficjalną zgodą Organizatora.
7. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
8. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
9. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Uczestnicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika w Serwisie, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za „utwór” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szkolenia prezentowane na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Webinariów będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie pod adresem www.futurecollars.com. Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
9. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
10. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 4 października 2022 r.