Regulamin Funduszu Stypendialnego „Różnorodność w IT”
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Fundusz Stypendialny „Różnorodność w IT” (zwany dalej „Funduszem”) ma na celu umożliwienie osobom z ograniczeniami finansowymi w zdobyciu niezbędnych kompetencji i umiejętności do pracy w branży technologicznej. Fundusz jest tworzony razem z Partnerami finansującymi stypendia jak również zapewniającymi wsparcie kompetencyjne stypendystom poprzez mentoring. Po zakończeniu kursu, stypendyści będą mogli zdobyć zatrudnienie lub staż u Partnerów Future Collars.

Fundusz powołany został do życia uchwałą Zarządu spółki iCode Trust Sp. z o.o. z dnia 10 maja 2021 r.

 

§1 Definicje 

Fundusz – powołany na mocy uchwały Zarządu iCode Trust Sp. z o.o. z dnia 10 maja 2021 r., zarządzany przez Komisję, dysponujący środkami zgromadzonymi na subkoncie z wpłat otrzymanych od Partnerów Funduszu.

Future Collars – założyciel funduszu, tj. iCode Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 777251;

Komisja – zespół osób wyznaczony przez Zarząd iCode Trust Sp. z o.o. odpowiedzialny za prowadzenie Funduszu;

Kurs – szkolenie objęte stypendium, lista dostępnych kursów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; Stypendium – wsparcie finansowe pokrywające koszt kursu danego Stypendysty;

Partner – osoba lub podmiot, który przekazał środki na Fundusz, a także oferuje zatrudnienie lub staż dla stypendysty po odbyciu kursu;

Stypendysta – osoba, która otrzymała stypendium;

 

§ 2. Cel Funduszu 

1. Celem Funduszu jest:

  1. finansowanie Kursów dla Stypendystów wyłonionych w drodze konkursu;
  2. praca na zasadach wolontariatu Stypendysty po zakończeniu Kursu polegająca na nauczaniu podstaw programowania młodych osób oraz osób ze środowisk zagrożonym wykluczeniem cyfrowym;
  3. wspieranie Partnerów w procesach wyłanianiu nowych talentów.

 

§ 3. Źródło środków finansowych Funduszu 

Środki Funduszu pochodzą ze środków wpłaconych przez Future Collars oraz Partnerów.

 

§ 4. Stypendysta 

1. Stypendystą może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania:

  1. pochodzi ze środowiska marginalizowanego lub zagrożonego wykluczeniem cyfrowym (np. osoba, która straciła pracę związku z pandemią lub automatyzacją stanowiska pracy, osoba z niepełnosprawnościami, osoba o statusie uchodźcy, kobiety po urlopach wychowawczych, osoby +45, opiekunowie osób zależnych, LGBTQ+, z przychodami nie przekraczającymi minimalnego wynagrodzenia krajowego lub znajdująca się w trudnej sytuacji finansowe lub innej);
  2. interesuje się technologią i chce pracować w branży IT, tj. ma ukończone kursy również online z konkretnego obszaru, uczęszczał/ła na wydarzeniach skierowanych do osób interesujących się IT (np. Dni Kariery Kobiety w IT, meets up, hackathon itp.);
  3. dysponuje odpowiednio wolnym czasem i posiada niezbędne urządzenia i oprogramowanie do rozpoczęcia Kursu;
  4. włada językiem angielskim na poziomie B2;
  5. wykazuje aktywność społeczną

 

§ 5. Kryteria naboru 

1. Nabór składa się z dwóch etapów.

2. Pierwszy etap – w celu ubiegania się o otrzymanie Stypendium, kandydat/ka składa wniosek aplikacyjny na stronie www.futurecollars.com/stypendium

3. Drugi etap – wybrani kandydaci/datki są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną z Komisją lub wypełniają test kompetencji przygotowany przez Komisję.

 

§ 6. Stypendium 

1. Stypendium otrzymuje kandydat/datka, który/ra spełnia wymagania przewidziane w §4 Regulaminu i otrzymał pozytywną opinię Komisji.

2. Stypendium pokrywa 90% wartości Kursu, pozostałą część ceny Kursu ponosi Stypendysta/tka na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

3. Decyzja Komisji jest ostateczna. Kandydatom, którzy nie otrzymali pozytywnej opinii Komisji nie przysługuje odwołanie.

4. Kandydat zostaje Stypendystą w momencie złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do Kursu.

5. Kandydat zobowiązuje się do przystąpienia do kursu w ciągu 6 miesięcy od złożenia oświadczenia o którym jest mowa w punkcie 4. Dokładne terminy przystąpienia do kursu będa ustalane indywidulanie pomiędzy Stronami.

6. W przypadku rezygnacji kandydata, który otrzymał pozytywną opinię Komisji przed złożeniem oświadczenia określonego w ust. 3, Komisja wybiera spośród pozostałych kandydatów lub przeprowadza nowy nabór.

7. W momencie przystąpienia Stypendysty do Kursu, Stypendystę obowiązuje Regulamin Future Collars obowiązujący wszystkich uczestników kursów realizowanych przez Future Collars, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu (zwany dalej: „Regulaminem Ogólnym”), chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

8. W przypadku nie ukończenia Kursu, Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu Stypendium w wysokości wartości Stypendium. W wyjątkowych przypadkach, Fundusz może zwolnić Stypendystę od obowiązku zwrotu Stypendium.

9. Stypendysta wyraża zgodę na publikację wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej Funduszu, w tym przekazywanie ich osobom trzecim, modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. Zgoda na eksploatację wizerunku zostaje udzielona bezpłatnie. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Funduszowi przysługują wszelkie prawa do wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

 

§ 7. Wolontariat 

1. Każdy ze Stypendystów, który ukończył Kurs jest zobowiązany świadczyć wolontariat minimum 2 godziny miesięcznie przez okres 12 miesięcy po zakończeniu kursu zgodnie z wcześniej zaproponowanym planem i zaakceptowanym przez Future Collars.

 

§ 8. Komisja 

1. Komisja składa się z 3 członków wybranych przez Zarząd iCode Trust Sp. z o.o.

2. Komisja jest odpowiedzialna za:

  1. przeprowadzanie naborów;
  2. wydawanie opinii o kandydatach przy naborze.

3. Komisja podejmuje decyzje uchwałami zwykłą większością głosów.

4. W przypadku równej ilości głosów, głos Przewodniczącego jest rozstrzygający. 5. Przewodniczący Komisji jest wybierany przez Zarząd iCode Trust Sp. z o.o. 6. Kadencja Komisji trwa 12 miesięcy.

7. Każdy z członków Komisji z wyjątkiem Przewodniczącego Komisji może zostać usunięty uchwałą Komisji lub uchwała Zarządu iCode Trust Sp. z o.o.

8. Z tytułu świadczenia pracy na rzecz Komisji członkom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Komisja Funduszu przedstawia corocznie Zarządowi iCode Trust Sp. z o.o. sprawozdanie z gospodarowania Funduszem.

2. Regulamin Funduszu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Future Collars.

3. Future Collars zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Future Collars, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie 26.04.2022.

 

Załącznik nr 1

Lp.

Dostępne kursy w ramach Stypendium

1.

Frontend Developer

2.

UX Designer

3.

Python Developer

4.

Product Owner

Pliki do pobrania