Regulamin

Ogólne warunki umowne świadczenia usług oferowanych przez
iCode Trust Sp. z o.o. na platformie e-learningowej iCode Trust

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez kursantów ze szkoleń i zasobów dostępnych online w ramach platformy e-learningowej funkcjonującej pod adresem internetowym www.platforma.futurecollars.com oraz innych usług udostępnianych przez iCode Trust Sp. z o.o., a także zasady korzystania z tych usługi, zasady ochrony danych osobowych Uczestników oraz zasady odstąpienia od umowy.

§ 2. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

EPUB – format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania EPUB;

Formularz zamówienia/rejestracyjny – dokument według wzoru, w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do FutureCollars.

FutureCollars – jeżeli w Regulaminie jest mowa o tych podmiotach, rozumie się przez to Spółkę iCode Trust Sp. z o.o. posługującą się znakiem handlowym Future Collars z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777251, NIP 5213861303, REGON 382934531;

Indywidualna Konsultacja – realizowana w pierwszym etapie Programu Praca w IT, indywidualna konsultacja CV oraz profilu na LinkedIn;

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem umowę o świadczenie usług, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, a także przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), który dokonuje nabycia towaru lub usługi niezwiązanego z profilem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej. Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Materiał Szkolenia – informacje, komentarze lub porady materiały eksperckie dotyczące tematyki Szkolenia uzupełniające względem danego Szkolenia.

Mentor – osoba, która w imieniu i na rzecz FutureCollars prowadzi merytoryczną część szkolenia za pośrednictwem Platformy e-learningowej oraz pełni funkcję opiekuna merytorycznego Uczestnika szkolenia;

PDF – format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania PDF;

Platforma e-learningowa – aplikacja internetowa, funkcjonująca w domenie www.futurecollars.com udostępniania przez FutureCollars służąca do nauki w trybie online, w tym do przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd.;

Pliki elektroniczne – treści cyfrowe np. Materiał Szkolenia przesyłane uczestnikowi w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;

Polityka Prywatności i Cookies – oznacza stosowane przez FutureCollars zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności i cookies jest dostępna tutaj

Potwierdzenie rejestracji – potwierdzenie wyrażone kliknięciem w link w treści wiadomości e-mail, która została wysłana po zakończeniu rejestracji. Potwierdzenie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zawarcie umowy przez Uczestnika z FutureCollars.

Serwis — serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez FutureCollars, znajdujący się pod adresem: www.futurecollars.com;

Szkolenie – Szkolenie/ Bootcamp/ Kurs odbywa się z wykorzystaniem Platformy e-learningowej za pośrednictwem publicznej sieci Internet; Szkolenie obejmuje również pomoc opiekuna (Mentora), uczestniczenie w społeczności online, wsparcie zespołu doradców zawodowych oraz dostęp do ofert pracy partnerów FutureCollars dla osób, które uzyskają certyfikat ukończenia szkolenia;

Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej – symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z rekruterem przeprowadzana podczas drugiego etapy;

Symulacja technicznej rozmowy kwalifikacyjnej z mentorem – symulacja technicznej rozmowy kwalifikacyjnej z mentorem, przeprowadzana podczas trzeciego etapu;

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

Towar z elementami cyfrowymi – towar lub usługa np. Szkolenie, będący przedmiotem umowy pomiędzy FutureCollars, a Klientem, zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm), przez treść cyfrową należy również rozumieć towar, który służy wyłączne jako nośnik treści cyfrowej;

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

Uczestnik – osoba, która zawarła z FutureCollars na zasadach określonych Regulaminem umowę o szkolenie lub inną usługę, a tym samym uzyskała dostęp do platformy e-learningowej;

Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie przez FutureCollars na rzecz Uczestnika Usługi określonej w treści umowy. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy regulują niniejsze postanowienia Regulaminu;

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.);

Usługa – oferowana przez FutureCollars na rzecz Klienta usługa będąca przedmiotem zawartej pomiędzy stronami umowy.

Usługa cyfrowa – oferowana przez FutureCollars na rzecz Klienta usługa pozwalającą Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu, przy czym w przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;

Zamówienie i/lub Rejestracja – działanie podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Szkolenie oraz zawarcie umowy z FutureCollars.

§ 3. INFORMACJE O SZKOLENIACH

1. Informacje o usługach dostępnych w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Dokonanie przez Zamawiającego Potwierdzenie rejestracji oznacza zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a FutureCollars, której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na dostępie do Szkolenia, możliwości zadawania przez Uczestnika pytań mentorowi za pomocą usługi czat, udostępnieniu przez FutureCollars Materiałów Szkoleniowych, oraz kontakcie telefonicznym opiekuna Szkolenia wyznaczonego przez FutureCollars odnośnie tematyki Szkolenia lub innej usługi oferowanej przez FutureCollars.

3. Ceny Szkoleń wskazane na stronie internetowej danej Usługi są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny dla konsumentów z którymi umowa zawierana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podawane są w polskich złotych. Ceny dla konsumentów pochodzących z krajów gdzie Organizator realizuje swoje usługi poza terenem Rzeczypospolitej podawane są w walucie euro.Ceny są wiążące w chwili wypełnienia i wysłania formularza przez Uczestnika.

4. FutureCollars zastrzega sobie prawo do dokonywania kwalifikacji Uczestników i w oparciu o grupę docelową, zawodową oraz o inne dane, za pomocą których możliwe będzie dokonanie kwalifikacji do uczestnictwa w Szkoleniu lub innej Usłudze oferowanej przez FutureCollars.

§ 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki.

2. Zawarcie Umowy może nastąpić w szczególności:

a. poprzez złożenie przez Zamawiającego FutureCollars oferty, w szczególności w formie Zamówienia i przyjęcie jej przez FutureCollars, lub

b. poprzez przyjęcie oferty FutureCollars przez Zamawiającego, w szczególności w drodze złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie złożenia tego zamówienia upoważniona przez Zamawiającego do dokonywania w Jego imieniu takiej czynności prawnej, w szczególności, gdy osoba ta podaje dane identyfikujące Zamawiającego i/lub korzysta z adresu poczty internetowej znajdującego się w domenie wykorzystywanej przez Zamawiającego itd. W przypadku gdy okaże się, że ww. osoba nie posiada takiego upoważnienia Zamawiający zobowiązany jest udzielić FutureCollars wszelkiej możliwej pomocy w celu ustalenia tożsamości tej osoby, tak aby FutureCollars mógł podjąć dowolne kroki prawne wobec tej osoby.

4. Zamawiający zobowiązany jest przekazać postanowienia niniejszego Regulaminu wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować Uczestnika o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania ww. zobowiązania, FutureCollars zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec FutureCollars w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu.

§ 5. PROGRAM PRACA W IT

1. Program Praca w IT jest usługą dedykowaną wyłącznie dla Uczestników szkoleń prowadzonych przez FutureCollars. Z oferty Programu mogą skorzystać wyłącznie podmioty, które zawarły z FutureCollars umowę o świadczenie usług szkoleniowych.

2. Zakupu uczestnictwa w Programie Praca w IT można dokonać poprzez:

a. Zamówienie go podczas zawierania umowy o usługi szkoleniowe pomiędzy Zamawiającym, a FutureCollars;

b. poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu. Zakup programu podczas zawierania umowy może być wykupiony ramach oferty „Rat Santander”, które iCode Trust oferuje dla Uczestników Szkoleń;
Zamówienie go w trakcie trwania Szkolenia lub po jego zakończeniu – poprzez zgłoszenie takiej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. FutureCollars zastrzega, że zakup Programu w trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu, może wiązać się z odmową skorzystania z oferty „Rat Santander”, które FutureCollars oferuje dla Uczestników Szkoleń.

3. Osoby, które wykupiły Program Praca w IT wraz ze Szkoleniem, mogą z niego skorzystać w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania certyfikatu ukończenia Szkolenia.

4. W przypadku nieuzyskania certyfikatu przez Uczestnika Szkolenia, który wykupił Program Praca w IT, z programu można skorzystać w terminie 3 miesięcy od zakończenia Szkolenia.

5. W przypadku dokupienia Programu Praca w IT po zakończeniu szkolenia, można z niego skorzystać w terminie 3 miesięcy od daty zakupu Programu Praca w IT.

6. W razie nieskorzystania przez Uczestnika z oferty Programu Praca w IT w terminach określonych w ust. 3, 4 oraz 5, oferta Programu Praca w IT wygasa.

7. Certyfikaty ukończenia Szkolenia nie będą uwzględniały informacji o skorzystaniu z Programu Praca w IT.

8. FutureCollars zastrzega, że Program Praca w IT stanowi pomoc w znalezieniu pracy. FutureCollars nie gwarantuje otrzymania pracy po wykupieniu i skorzystaniu z usługi Programu Praca w IT.

9. Program Praca w IT zawiera w swoim programie;
a. Indywidualną konsultację CV oraz profilu na LinkedIn w wymiarze 1h;
b. Symulację rozmowy kwalifikacyjnej z rekruterem w wymiarze 2x 45 min (1,5h);
c. Symulację technicznej rozmowy kwalifikacyjnej z Mentorem (1h);
d. W terminach określonych w ust. 3, 4 lub 5 – konsultacje w wymiarze 3 razy po 15 min z doradcą kariery lub rekruterem;
e. Otrzymywanie 1 raz w tygodniu przez okres określony w ust. 3, 4 lub 5, dedykowanych ofert pracy, w tym ofert pracy od Partnerów współpracujących z iCode Trust.

10. Program Praca w IT składa się z trzech etapów:
a. Etap 1. Zawiera indywidualną konsultacje CV oraz profilu na LinkedIn w wymiarze 1h, zakończony podsumowaniem;
b. Etap 2. Zawiera symulację rozmowy kwalifikacyjnej z rekruterem w wymiarze 2x 45 min (1,5h) zakończony podsumowaniem;
c. Etap 3. Zawiera symulację technicznej rozmowy kwalifikacyjnej z mentorem (1h), zakończony podsumowaniem.

11. Po zakupie Programu Praca w IT, Uczestnik otrzyma informacje mailowe zawierające szczegółowe informacje o osobach odpowiedzialnych za poszczególne etapy Programu oraz szczegółowym harmonogramie Programu Praca w IT.

12. Uczestnik zobowiązany jest na minimum 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu Programu Praca w IT, zgłosić swoją chęć udziału w danym etapie w sposób określony w przesłanych droga mailową materiałach.

13. Do usługi Program Praca w IT stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień odrębnych wynikających z §5 niniejszego regulaminu.

14. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo odstąpienia od usługi Program Praca w IT w terminie 14 dni od daty zakupu usługi, chyba, że skorzysta z usługi przed upływem terminu na odstąpienie od usługi. W pozostałych przypadkach, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy w części lub w całości, również w przypadku nieuzyskania certyfikatu przez Uczestnika Szkolenia lub rezygnacji ze Szkolenia w trakcie jego trwania.

§ 6. ZAWARCIE UMOWY POPRZEZ ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. W przypadku gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia FutureCollars, do zawarcia takiej Umowy wymagane jest:

a) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Niego do dokonywania takich czynności prawnych, przy czym w tym ostatnim przypadku zastosowanie ma domniemanie wskazane w § 4 ust. 3 Regulaminu;
b) dostarczenie FutureCollars zamówienia, o którym mowa w pkt 1) powyżej, nie później niż na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Usługi. Zamówienie można dostarczyć FutureCollars wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie – w takim przypadku za datę dostarczenia zamówienia uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym Zamawiający wypełnił formularz zgłoszeniowy i użył dostępnego w tej formatce przycisku „Zarejestruj się”, „Wyślij formularz” lub innego o podobnej treści.

2. W razie niezachowania ww. terminu dostarczenia zamówienia złożenie zamówienia jest dopuszczalne po dokonaniu uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z FutureCollars oraz przesłania Zamówienia w jednej z wyżej określonych form.

3. Złożenie prawidłowego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszych Postanowień regulaminu.

4. FutureCollars w terminie do 1 dnia roboczego od dnia dostarczenia mu prawidłowego zamówienia prześle Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zostanie przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.

5. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

6. FutureCollars nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.

7. FutureCollars nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.

§ 7. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

1. FutureCollars organizuje Szkolenie o określonej tematyce oraz świadczy Usługi szczegółowo opisane na stronie internetowej.

2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich Usług oferowanych przez FutureCollars.

3. FutureCollars zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Usługi zgodną z jej opisem.

4. FutureCollars zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych np. choroby Mentora.

5. FutureCollars zastrzega sobie prawo do zmian w programie Szkoleń oraz innych Usług i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.

6. FutureCollars zobowiązuje się do umożliwienia Uczestnikowi, który spełnia warunki techniczne do udziału w Szkoleniu lub innej Usłudze oraz do przesłania Materiałów Szkolenia związanych z tematyką organizowanego Szkolenia, a także do wykonania kontaktu telefonicznego na podany przez Uczestnika numer telefonu w celu konsultacji telefonicznych związanych z organizacją Szkolenia lub świadczenia Usługi.

7. FutureCollars informuje Uczestnika o aktualizacjach w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Uczestnikowi przez czas:

a) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
b) zasadnie oczekiwany przez Uczestnika, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

8. Jeśli FutureCollars poinformował Uczestnika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania oraz jeśli niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez FutureCollars, a Uczestnik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez FutureCollars a, FutureCollars nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową.

9. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Materiały Szkoleniowe mogą w dowolnym momencie stać się nieaktualne z powodu dynamicznego rozwoju technologii informatycznych. W celu uniknięcia wątpliwości, FutureCollars nie zwraca ceny Szkolenia ani opłat na podstawie tego, że Materiały Szkoleniowe nie są dokładne i/lub aktualne.

10. W przypadku Szkoleń realizowanych w sposób ciągły, FutureCollars zobowiązuje się do dostarczania usług i treści cyfrowych w sposób zgodny z umową przez cały okres trwania Szkolenia.

§ 8. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do Zawarcia Umowy oraz realizacji jej postanowień.

3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Uczestnika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy FutureCollars oraz postanowienia Regulaminu.

4. Uczestnik zobowiązuje się do niekopiowania oraz niewykorzystywania w inny sposób treści udostępnianych przez FutureCollars (w całości lub części) dla jakichkolwiek celów innych niż związane z udziałem w Szkoleniu lub innej Usłudze, w tym w szczególności Uczestnik zobowiązuje się do niewykorzystywania tych treści do celów komercyjnych, takich jak na przykład sprzedaż tych treści, udostępnienie ich osobom trzecim nieodpłatnie lub za opłatą i inne.

5. Aby dokonać rejestracji do Szkolenia lub innej Usługi należy:
a) wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej danego Szkolenia poprzez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz stanowiska i firmy, którą reprezentuje Uczestnik;
b) zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności.

6. W przypadku, gdy Uczestnik zobowiązany jest wykonać zadanie i wgrać je na Platformę e-learningową lub inne miejsce wskazane przez Mentorów, Uczestnik zobowiązuje się nie naruszać praw osób trzecich, przestrzegać przepisów prawa, w tym między innymi prawa autorskie i przepisy dotyczące ochrony danych, a także Uczestnik potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich i ma prawo bez przeszkód przenieść prawa autorskie do wgranych materiałów na rzecz FutureCollars i wyraża zgodę na wykorzystywanie tych treści przez FutureCollars bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w tym również do wykorzystania na innych kontach w mediach społecznościowych należących do FutureCollars.

7. Uczestnik zobowiązuje się i gwarantuje, że Uczestnik nie będzie przesyłać żadnych prac/treści ani podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z prawem lub naruszają obowiązujące prawo, takie naruszają lub łamią prawa własności intelektualnej innej osoby; promują nielegalne lub nieautoryzowane kopiowanie dzieł innych osób chronionych prawem autorskim; narusza jakiekolwiek prawo, statut, rozporządzenie lub rozporządzenie; są w jakikolwiek sposób niedokładne, fałszywe lub wprowadzające w błąd; zawiera wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego; zawiera wszelkie reklamy, materiały promocyjne, „wiadomości-śmieci”, „spam”, „łańcuszki”, „piramidy” lub inne formy nagabywania; lub promuje nieuczciwą konkurencję i nieuczciwe praktyki handlowe i/lub narusza zasady konkurencji.

8. Uczestnik również wyraża zgodę na wykorzystywanie przez FutureCollars wizerunku Uczestnika oraz emisję głosu Uczestnika na dowolnym polu eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. FutureCollars posiada wszelkie prawa do wizerunku i głosu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności dalsze przetwarzanie wizerunku i głosu.

§ 9. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ I PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1. Dostęp do Platformy e-learningowej i udział w pełnym Szkoleniu możliwy jest po zaksięgowaniu opłaty za Szkolenie na rachunku bankowym FutureCollars.

2. Aby uzyskać status Uczestnika i dostęp do Platformy e-learningowej, a tym samym Szkolenia, konieczne jest zalogowanie się na Platformie e-learningowej. Uczestnik zobowiązuje się nie przekazywać swoich danych logowania osobom trzecim.

3. Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez sieć Internet; Platforma e-learningowa działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z ewentualnym wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii.

4. Korzystanie z Platformy e-learningowej wymaga od Uczestnika dostępu do sieci Internet, komputera z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem (w tym w szczególności Acrobat Adobe Reader, Flash Player, JAVA lub ewentualnie inne), które jest niezbędne do udziału w Szkoleniu. Wymagania minimalne: Dwurdzeniowy procesor 2 GHz lub więcej (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4GB pamięci RAM DDR3, Dysk HDD 250GB +, Łącze o mocy przynajmniej 4Mbps pobierania i 0.5Mbps wysyłania, System operacyjny Windows 8.1 lub nowszy, macOS Yosemite, aktualny Linux. Wymagania rekomendowane: Czterordzeniowy procesor 2.5 GHz lub więcej (i5/i7 lub odpowiednik AMD), 8GB pamięci RAM DDR3, Dysk SSD 250GB +, Łącze o mocy przynajmniej 10Mbps pobierania i 1Mbps wysyłania, System operacyjny Windows 10, macOS Yosemite, aktualny Linux.

5. Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych wskazanych powyżej (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości korzystania ze Szkolenia i funkcjonalności oferowanego przez Platformę e-learningową.

6. W trakcie korzystania przez Uczestnika z Platformy e-learningowej nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy żadne oprogramowanie.

7. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego realizowania modułów zgodnie z narzuconym przez Mentorów tempem pracy, który pozwala na ukończenie Szkolenia przed upływem terminu zaliczenia.

8. Uczestnik ma możliwość korzystania z materiałów dostępnych na Platformie edukacyjnej w sposób bierny przez cały rok liczony od momentu zakończenia szkolenia. Po upływie roku dostęp do Platformy zostaje wyłączony.

9. FutureCollars zastrzega sobie i ma prawo zawiesić czasowo lub na stałe usunąć dowolnego Uczestnika w dowolnym momencie według własnego uznania, w razie powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa lub niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub osobę trzecią.

§ 10. ZMIANA ORGANIZACJI SZKOLENIA

1. FutureCollars zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z dowolnej przyczyny.

2. FutureCollars zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia z dowolnej przyczyny.

3. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia FutureCollars powiadomi Zamawiającego, wedle własnego wyboru, telefonicznie na numer podany w Formularzu Zamówienia lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu zamówienia.

4. W razie odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w sposób wskazany w ust. 1 – 3, Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługują wobec FutureCollars jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot opłaty za Szkolenie w kwocie nominalnej, zapłaconego przez Zamawiającego FutureCollars przed dniem odwołania Szkolenia.

5. FutureCollars może odwołać lub zakończyć Szkolenie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących Siłę Wyższą. Przez Siłę Wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub zapobieżenia w chwili zawarcia Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne. W takim przypadku zastosowanie ma odpowiednio postanowienie ust. 3 powyżej.

6. W uzasadnionych wypadkach FutureCollars zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji Szkolenia w zakresie organizacyjnym jak i merytorycznym. O modyfikacjach tych Organizator powiadomi Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 3. Dokonanie modyfikacji nie uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy czy do zgłaszania wobec FutureCollars jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty całości albo części opłaty za Szkolenie.

7. Brak stawienia się przez Uczestnika na Szkoleniu, bez względu na okoliczności niestawienia się, z wyłączeniem, jednakże okoliczności stanowiących w rozumieniu ust. 5 Siłę Wyższą, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnej opłaty za Szkolenie należnej FutureCollars.

§ 11. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

1. Opłata za udział w Szkoleniu lub skorzystanie z innej Usługi jest podana na stronie internetowej FutureCollars lub na Formularzu Zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie Szkolenia lub Usługi.

2. Uczestnictwo w niektórych Szkoleniach i Usługach organizowanych przez FutureCollars jest nieodpłatne. Informacje o tych Szkoleniach i Usługach oraz warunkach uczestnictwa w takich Szkoleniach FutureCollars zamieszcza na stronach Serwisu.

3. O ile nic innego nie wynika z Umowy FutureCollars przysługuje od Zamawiającego opłata za Usługę.

4. Opłata za Usługę obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez FutureCollars Usługi szkoleniowej oraz pokrywa koszt otrzymanych przez Zamawiającego Materiałów szkoleniowych.

5. Podstawą uiszczenia opłaty będzie faktura/rachunek wystawiony przez FutureCollars.

6. FutureCollars dopuszcza uiszczenie opłaty za Usługę poprzez skorzystanie przez Zamawiającego z polecenia przelewu bankowego przy składaniu Zamówienia.

7. FutureCollars dopuszcza uiszczenia opłaty za Usługę w formie płatności ratalnej w sposób wskazany w Formularzu Zamówienia. Niedokonanie przez Zamawiającego płatności kolejnych rat FutureCollars skutkować będzie zablokowaniem Zamawiającemu dostępu do kolejnych części Szkolenia.

8. Uiszczenie opłaty Szkoleniowej powinno nastąpić w terminie nie później niż 2 (dwa) dni przed datą rozpoczęcia Usługi przelewem bankowym na rachunek bankowy FutureCollars wskazany w treści faktury lub płatnością on-line na stronie FutureCollars, przy czym za chwilę zapłaty uważać się będzie chwilę uznania rachunku bankowego FutureCollars kwotą zapłaty.

9. FutureCollars dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty opłaty za Usługę na podstawie faktury proforma, która zostanie doręczona Zamawiającemu za pośrednictwem przesyłki listowej na adres Zamawiającego podany w zamówieniu bądź poczty elektronicznej. O wyborze ww. formy zapłaty Zamawiający zobowiązany jest poinformować FutureCollars w treści Zamówienia.

10. Niedokonanie przez Zamawiającego płatności części opłaty za Usługę lub kolejnej raty za Usługę nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnej opłaty za Usługę należnej FutureCollars.

11. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty za Usługę należną FutureCollars może żądać on wedle własnego wyboru odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej lub maksymalnych odsetek za opóźnienie.

12. Nadto w przypadku, gdy Zamawiający niebędący Konsumentem opóźni się z uiszczeniem opłaty za Usługę FutureCollars może żądać zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość ww. rekompensaty wynosi równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata za Szkolenie stała się wymagalna.

§ 12. ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

1. Szkolenie oferowane przez FutureCollars pozostaje zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił FutureCollars najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował;
b) cele, do których zwyczajowo używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
c) ilość i cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez FutureCollars, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
iv. opakowania, akcesoria i instrukcje, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
v. jeśli towar jest w takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które FutureCollars udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

2. FutureCollars nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową w zakresie cech określonych powyżej, jeżeli Uczestnik najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od tych wymogów, a Uczestnik wyraźnie je zaakceptował.

3. Niezgodność z umową nie występuje, jeżeli:
a) środowisko cyfrowe Uczestnika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których FutureCollars poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
b) Uczestnik, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z FutureCollars, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

4. W przypadku wystąpienia niezgodności z umową, Uczestnikowi przysługuje:
a) Żądanie doprowadzenia do zgodności z Umową;
b) Jeśli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, FutureCollars nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że FutureCollars próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową, brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany, z oświadczenia FutureCollars lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, Uczestnik może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

5. FutureCollars może dokonać wymiany, gdy Uczestnik żąda naprawy lub FutureCollars może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

6. FutureCollars może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. FutureCollars nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

7. Jeśli zmiana, o której mowa w ust. 6 istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Uczestnika do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, FutureCollars jest zobowiązany poinformować Uczestnika z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany.

§ 13. REKLAMACJA

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Uczestnik może zgłaszać pisemnie lub drogę emaliową. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu FutureCollars odpowiedzialny jest dział reklamacji: [email protected]

3. FutureCollars niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Uczestnika o dalszym postępowaniu.

5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Uczestnika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

§ 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Przepisy niniejszego paragrafu o ile nic innego nie zostało wskazane w jego treści stosuje się wyłącznie do umów, w których Uczestnikiem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), który dokonuje nabycia towaru lub usługi niezwiązanego z profilem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

2. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Zamawiający – Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy tj. wypełnienia przez Zamawiającego formularza zamówienia, o którym mowa w §5 Regulaminu.

4. Uczestnik może odstąpić od Umowy, przesyłając FutureCollars jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby FutureCollars wskazany w §2 pkt.3 Regulaminu lub pod adresem elektronicznym: [email protected]

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Zamawiający – Konsument może także zrezygnować z Usługi w trakcie jej trwania. W przypadku gdy Zamawiający zrezygnuje z Usługi w terminie do 14 dni od rozpoczęcia świadczenia Usługi, Organizator zwróci w takiej sytuacji Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną opłatę za Usługę, pomniejszone o koszty stałe, których wysokość wskazywana jest przez Organizatora każdorazowo na stronie internetowej danej Usługi, a w przypadku Szkolenia wynosi 1490 złotych brutto. W przypadku rezygnacji z Usługi w terminie późniejszym niż wskazano w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu – Konsumentowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za Usługę.

7. Zamawiający – Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli:
a) z oświadczenia FutureCollars lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;
b) Zamawiający – Konsument oraz FutureCollars uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a FutureCollars nie dostarczył ich w tym terminie.

8. Brak uiszczenia opłaty za Usługę lub odpowiedniej jej części oraz nie wzięcie udziału w Usłudze, nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić FutureCollars całość opłaty za Usługę.

9. W przypadku złożenia przez Zamawiającego będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną FutureCollars obowiązany jest niezwłocznie przesłać temu Zamawiającemu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.

11. Zamawiając produkt lub usługę (np. dostęp do serwisu), Konsument może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.

12. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. ebooki, programy komputerowe do ściągnięcia, streaming), Konsument może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, po wyraźnym żądaniu Konsumenta i oświadczeniu, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jego pełnego wykonania, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.

13. Po odstąpieniu od umowy, FutureCollars nie wykorzystuje treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez użytkownika w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez FutureCollars z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Uczestnika w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
c) zostały połączone przez FutureCollars z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d) zostały wytworzone przez Uczestnika wspólnie z innymi Uczestnikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

14. FutureCollars udostępnia Uczestnikowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Uczestnika w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa ust. 13.

15. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§ 15. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. FutureCollars udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

2. FutureCollars udostępnia w Serwisie Uczestnikom Materiały Szkoleniowe na okres 12 miesięcy. Udostępnienie przez FutureCollars egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które przysługują FutureCollars lub osobom trzecim. Treść Materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnicy uprawnieni są do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie do swoich celów prywatnych lub związanych z wykonywaniem pracy albo usług na rzecz Uczestnika.

3. Uczestnik niebędący Konsumentem jest uprawniony do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych własnego przedsiębiorstwa. Zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób.

4. Serwisy internetowe i ich zawartość, uwzględniając, ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika („Zawartość”) są chronioną prawem autorskim własnością FutureCollars, licencjodawców. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które FutureCollars dostarcza Uczestnikom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.

5. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem „Copyright © iCode Trust Wszelkie prawa zastrzeżone” chronione są prawami autorskimi na rzecz FutureCollars. Materiały, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez FutureCollars w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).

6. iCode Trust® Future Collars® oraz wszystkie pozostałe logo, nazwy produktów, nazwy handlowe są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi FutureCollars. WSZYSTKIE znaki handlowe używane w Materiałach należą do odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe FutureCollars mogą być wykorzystywane jedynie za oficjalną zgodą FutureCollars.

7. FutureCollars informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowią samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

8. Uczestnicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez FutureCollars lub przez inny uprawniony podmiot.

9. Uczestnicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Uczestnicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Uczestnika w Serwisie, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za „utwór” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Z uwagi na to, że w wyniku realizacji Szkolenia przez Uczestnika mogą powstać utwory/treści, Uczestnik z chwilą utrwalenia utworu/treści w jakikolwiek sposób przenosi na FutureCollars wszelkie prawa majątkowe związane z utworem/treścią.

11. Uczestnik przenosi na FutureCollars autorskie prawa majątkowe do utworu/treści, prawa autorskie wynikające z wykonania niniejszej Umowy w dniu ich powstania, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy Umowa, tj.:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wykonywanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór został utrwalony – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, zwielokrotnianie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł dostęp do niej w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

12. Przeniesienie praw własności jest bezpłatne.

13. Z chwilą przeniesienia praw do utworów, FutureCollars będzie uprawniony do utworów w pełnym zakresie. Nie będą one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a FutureCollars będzie uprawniony do rozporządzania prawami na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

14. Uczestnik upoważnia również FutureCollars do rozporządzania i korzystania z utworów stanowiących opracowanie utworu, we wskazanym powyżej zakresie. Wskazane upoważnienie może być przeniesione na osoby trzecie bez odrębnej zgody.

15. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych do utworów, następuje z chwilą powstania i utrwalenia danego utworu.

§ 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. FutureCollars zastrzega, że Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Materiały Szkolenia i ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy.

2. FutureCollars nie ponosi odpowiedzialności:
a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usługi przez Uczestników w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usługi w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.

3. FutureCollars nie ma kontroli nad zawartością stron internetowych osób trzecich, do których mogą prowadzić linki, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania przez Uczestnika z takich stron internetowych osób trzecich. Wszelkie strony internetowe osób trzecich, do których uczestnicy decydują się uzyskać dostęp, robią to na własne ryzyko.

4. FutureCollars nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika za niemożność uzyskania przez Uczestnika dostępu do Platformy e-learningowej lub Szkolenia z powodu problemów pozostających poza kontrolą FutureCollars, takich jak prędkość modemu Uczestnika – lub innych używanych urządzeń komunikacyjnych, korzystanie przez Uczestnika z oprogramowania zabezpieczającego lub zapory sieciowej stron trzecich /proxy lub poziomy wydajności dostawcy usług internetowych Uczestnika.

5. FutureCollars nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane Siłą Wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Zleceniodawcy.

6. FutureCollars nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości przesyłanych na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie poczty elektronicznej przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach elektronicznych z których korzysta Uczestnik.

7. FutureCollars nie składa żadnych obietnic ani gwarancji co do możliwości znalezienia przez Uczestnika zatrudnienia lub uzyskania jakichkolwiek innych korzyści w wyniku zapisania się na Szkolenie lub jego ukończenia. FutureCollars nie gwarantuje, że zapisanie się Uczestnika lub ukończenie jakiegokolwiek Szkolenia spowoduje lub zwiększy prawdopodobieństwo otrzymania przez Uczestnika podwyższenia wynagrodzenia lub jakiejkolwiek innej korzyści, jeśli Uczestnik jest już zatrudniony lub zaangażowany jako pracownik lub na umowie cywilnoprawnej.

8. Klauzula ta obowiązuje po rozwiązaniu Umowy.

9. Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa wynikającego z Regulaminu lub przepisów prawa może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, a zrzeczenie się takie nie będzie miało zastosowania do późniejszych naruszeń lub uchybień. Nie uznaje się, że FutureCollars zrzekła się jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego wynikającego z Regulaminu lub z powodu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu takiego prawa lub środka zaradczego przez FutureCollars, ani też takie niewykonanie lub opóźnienie nie uniemożliwi lub nie ograniczy późniejszego wykonania takiego prawa lub środka zaradczego przez FutureCollars. Wykonanie takiego prawa lub środka zaradczego w całości lub w części nie wyklucza ani nie ogranicza korzystania z tego prawa lub środka zaradczego ani żadnego innego prawa.

10. Uczestnik rozumie, że obowiązkiem Uczestnika jest zwolnienie z odpowiedzialności FutureCollars z wszelkiej odpowiedzialności, szkód i/lub kosztów (w tym między innymi honorariów konsultantów prawnych) wynikających lub związanych z jakimikolwiek działaniem/zaniechaniem Uczestnika lub treści przesłanych przez Uczestnika, z jakiegokolwiek naruszenia warunków niniejszej Umowy lub w przypadku podjęcia przez osobę trzecią działań prawnych przeciwko FutureCollars w związku z jakąkolwiek działalnością/zaniechaniem Uczestnika.

§ 17. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest iCode Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777251, NIP 5213861303, REGON 382934531.

2. Można skontaktować się z FutureCollars skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub na adres siedziby.

3. FutureCollars oświadcza, że dla celów realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest podać w Zamówieniu, oprócz innych danych wymaganych przez FutureCollars, następujące dane Uczestnika: imię nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

4. W przypadku gdy Zamawiający jest jednocześnie Uczestnikiem i podania przez niego w zamówieniu danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Zamawiający oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tych danych przez FutureCollars; cele te i zakres określają postanowienia niniejszego Regulaminu. Poucza się niniejszym, że Zamawiający ma dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:
a. uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej FutureCollars i przetwarzanie w celach określonych w Regulaminie przed podaniem tego adresu;
b. poinformował tę osobę o tym, kim jest FutureCollars (w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby);
c. podał cel i zakres zbierania jej danych przez FutureCollars, w tym zapoznał ją z Regulaminem;
d. podał informację o źródle danych;
e. poinformował o prawie dostępu i poprawiania tych danych;
f. poinformował o uprawnieniach Uczestnika wynikających z przepisów RODO. Zamawiający ponosi odpowiedzialność prawną związaną z brakiem takiej zgody lub jej cofnięciem.

6. FutureCollars oświadcza, że w celach prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz opracowywania wyników badań statystycznych, a także przesyłania personalizowanych informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną posługuje się ankietami wysyłanymi do Uczestników i absolwentów Szkolenia. Wysłanie ankiety do Uczestnika lub absolwenta Szkolenia każdorazowo wiąże się z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w drodze przeprowadzenia ankiety.

7. FutureCollars informuje, że korzysta z programu Widżety do recenzji Google wydawcy za pośrednictwem którego opinie dotyczące kursu, wystawiane przez Uczestników kursu w mediach społecznościowych w szczególności takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, za pośrednictwem modułu opinie Google oraz innych dostępnych źródeł internetowych, są zamieszczane na stronie internetowej https://futurecollars.com/pl/, a tym samym decydując się na wystawienie opinii, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym danych osobowych w postaci wizerunku przez iCode Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 02-703 Warszawa. Jednocześnie iCode Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że pozyskiwane opinie Uczestników są umieszczane na stronie internetowej FutureCollars lub partnerów wyłącznie w celach marketingowych lub promocji, w tym reklamy i promocji sprzedaży.

8. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z FutureCollars można kontaktować się za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu: +48691950343 w od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00. Infolinia nie funkcjonuje w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Pracownicy infolinii udzielają informacji w języku polskim oraz języku angielskim.

2. Szkolenia prezentowane na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zamawiającym a FutureCollars, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie z zastrzeżeniem pkt 18 ust. 9 poniżej.

4. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy na świadczenie usług przez FutureCollars będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 18 ust. 9 poniżej.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FutureCollars, a Zamawiającym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FutureCollars, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby FutureCollars.

9. Wybranym przez FutureCollars prawem jest prawo polskie. Dla umów zawieranych z konsumentami zagranicznymi w kraju gdzie FutureCollars świadczy usługi, Konsumentowi przysługują również prawa i roszczenia wobec FutureCollars przewidziane przez prawo krajowe obowiązujące na terytorium pochodzenia Konsumenta.

10. Polityka Prywatności i Regulamin łącznie są wiążące i stanowią całość porozumienia między stronami, zastępując wszelkie przeszłe i obecne umowy między Uczestnikiem a FutureCollars. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu staną się częściowo lub całkowicie nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

11. FutureCollars zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez FutureCollars, nie krótszym niż 7 dni od dnia udostępnienia ich na stronie www.futurecollars.com. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

12. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

13. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2023 r.