Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest Coders Trust Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  ul. Bukowińskiej 24D/7 , 00-634 Warszawa, NIP 7010416384, REGON 147095699, (dalej: „Spółka”).

 2. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich  danych osobowych przez Coders Trust Polska, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się skontaktować ze Spółką za pomocą adresu [email protected], lub pod numerem telefonu 691 950 343.

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie Twoich  danych osobowych Coders Trust Polska  ma charakter dobrowolny.

 4. Podanie Twoich osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 5. Twoje  dane osobowe przetwarzane będą:
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – f) RODO w celu zawarcia z Tobą  umowy o świadczenie usług oferowanych przez Coders Trust Polska i wykonania zawartej z Tobą umowy np. umowy szkoleniowej, związanych z organizacją  i realizacją kursów (szkoleń), w tym przeprowadzanych egzaminów, a także w celu wydania dokumentów poświadczających odbycie kursu (szkolenia)
  b) w celu udzielenia odpowiedzi Twoje pytanie przekazane formularzu kontaktowym lub udzielania odpowiedzi na  Twoje  zgłoszenie reklamacyjne, a także wykonania ciążących na Coders Trust Polska  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych,
  c) na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie  zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Tobą  umowy o świadczenie usług oferowanych przez Coders Trust Polska , a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Coders Trust Polska  działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Coders Trust Polska ciążącego na Spółce obowiązku prawnego,
  d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w sytuacjach gdy wyrazisz dodatkowe  zgody – w celu  dostarczenia informacji dot. produktów, usług, szkoleń, warsztatów i innych aktywności marketingowych (a więc odpowiednio wyrażone: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego). 

 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.5, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
  a) 
  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
     I. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
     II. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
     III. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
     IV. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
     V. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
     I. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
     II. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
     III. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
     IV. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     I. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
     II. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     I. zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
     II. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO), przysługuje Ci  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5  Twoje  dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową, w tym komunikację z naszymi Kursantami  (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności na naszej stronie oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc. 

 10. Twoje  dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze) oraz wspierających funkcjonalności sklepu Internetowego oraz stron internetowych. Wszyscy nasi Partnerzy zobowiązani do stosowania standardów zgodnych z wymaganiami RODO. Nasza infrastruktura jest zabezpieczona zgodnie z najlepszymi praktykami a strona oraz formularze www posiadają certyfikaty SSL.

 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich  danych osobowych, przysługuje Ci  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowy

Umów konsultacje z doradcą